MyTeksi - App Store

DOWNLOAD MYTEKSI

FREE

Now servicing the following cities :


Phone Masking Virtual number (Nombor Maya)

Virtual number (Nombor Maya)
Virtual number / nombor maya dikenali sabagai nombor akses, nombor telefon tanpa talian telefon yang berkaitan secara langsung.
Biasanya, nombor-nombor maya ini akan diprogram untuk mengalihkan atau menyambung panggilan ke salah satu pra-set telefon yang telah dipilih oleh pelanggan / penumpang; sama ada telefon tetap, mudah alih (Mobile) atau VoIP. Oleh itu, pemandu dan pelanggan / penumpang tidak dapat melihat nombor telefon yang sebenar antara satu sama lain.


Matlamat

 1. Untuk melindungi privasi pemandu dan penumpang kami.
 2. Bagi mengurangkan kos pemandu untuk berkomunikasi dengan penumpang.
 3. Untuk meningkatkan pengalaman perjalanan penumpang asing, dimana pemandu dapat menghubungi mereka.

 

Pengalaman Pengguna  (Pemandu ke penumpang)

 1. Nombor telefon maya akan dipaparkan dan bukannya nombor telefon sebenar pax / penumpang yang membuat tempahan melalui apps ini.
 2. Tekan nombor maya untuk membuat panggilan.
 3. Apabila panggilan dibuat, backend system akan menyambung panggilan dengan mana satu nombor telefon maya.
 4. Pax / penumpang akan menerima panggilan daripada pemandu dalam bentuk nombor maya juga.
 5. Pax / Penumpang juga dapat menghubungi pemandu secara langsung melalui nombor maya tersebut.
 6. * +60 31560079 untuk MY

 

Pengalaman Pengguna  (Pemandu ke penumpang)

2

 1. Nombor telefon maya akan dipaparkan dan bukannya nombor telefon sebenar pax / penumpang yang membuat tempahan melalui apps ini.
 2. Apabila panggilan dibuat, backend system akan menyambung yang mana satu nombor telefon maya.
 3. GradComm akan mengembalikan satu nombor kepada Twilio jika terdapat satu tempahan dahulu.
 4. Pax / penumpang akan menerima panggilan daripada pemandu dalam bentuk nombor maya juga.
 5. Jika terdapat lebih daripada satu tempahan awal, pemandu akan mendengar / menerima satu mesej yang telah direkodkan untuk menghubungi CE.
 6. * +60 31560079 untuk MY

 

FAQs (Penmandu ke Pax/ Penumpang)

 1. Adakah semua Driver app mask menggunakan nombor maya?

– Pemandu memerlukan Driver App v5 untuk menikmati lindungan nombor maya. Driver yang menggunakan App versi lama tidak mengandungi ciri tersebut.

 1. Perlukah saya membuat sesuatu untuk memasang Driver App yang mengandungi ciri ini?

-Tidak perlu. Pemasangan tersebut akan siap pada fasa akhir Driver App v5. Jika anda mempunyai versi yang lebih lama, anda perlu menaiktarafkannya supaya dapat menikmati fungsi / ciri ini dengan sepenuhnya.

 1. Apakah maklumat penting yang anda perlu ketahui tentang ciri/ fungsi ini?

-Tidak ada apa-apa perubahan dalam Driver App anda kecuali anda tidak akan dapat melihat nombor telefon sebenar pax / penumpang apabila anda menerima tempahan.

-Satu nombor maya akan dipaparkan apabila anda menekan ikon panggilan.

-Nombor maya ini adalah disediakan oleh pembawa (telco) tempatan (local carrier) yang bertanggungjawab untuk menunggu panggillan anda sehingga dapat disambungkan malah ia tidak akan menjejaskan kualiti panggillan tersebut

4. Anda tidak boleh menghantar SMS melalui nombor maya ini. Jadi, apakah yang saya dapat lihat apabila saya tekan ikon panggilan atau semasa saya menerima panggilan daripada pax / penumpang saya?

-Anda akan melihat panggillan keluar dan masuk seperti biasa, iaitu kod negara tempatan diikuti dengan nombor maya. (Contohnya +60 31560079)

 1. Adakah ciri / fungsi ini akan menghabiskan bateri telefon bimbit saya?
  -Tidak ada perubahan pada Driver App anda dan ciri/ fungsi ini tidak akan menggunakan kuasa bateri lebih daripada Driver App versi lama. Kami bercadang supaya anda menggunakan pengecas kereta jika anda merupakan pengguna berat, tetapi keadaan ini bergantung kepada batteri, umur dan jenis peranti.
 1. Adakah ciri / fungsi ini akan makan ruang memori telefon bimbit saya?
  -Tidak. Ciri / Fungsi aplikasi ini akan diproses melalui server kami supaya perbezaan saiz aplikasi versi baru dengan aplikasi lama akan diabaikan.
 1. Apakah yang akan dilihat oleh pax / penumpang saya apabila mereka menekan ikon panggilan atau ketika mereka menerima panggilan saya?

-Mereka akan dapat melihat panggilan keluar atau masuk seperti biasa, iaitu kod negara tempatan dan diikuti dengan nombor maya.

 1. Apakah yang akan berlaku jika pax / penumpang saya menggunakan nombor asing / nombor luar negara dalam aplikasi ini?
  – Nombor asing / nombor luar negara tidak akan dipamer dalam aplikasi ini semasa anda menghubungi                mereka.
  – Anda juga tidak akan dikenakan sebarang bayaran untuk memanggil nombor asing / nombor luar negara.
  – Anda akan melihat panggillan lindungan keluar dan masuk seperti biasa, iaitu kod negara tempatan diikuti       dengan nombor maya. Grab akan dikenakan bayaran atas panggilan yang telah dibuat tetapi pax /                         penumpang akan dikenakan caj roaming.
 1. Terdapat apa-apa batasan aplikasi yang berciri baru ini yang perlu saya ketahui?
  – Setiap panggilan adalah terhad kepada 45 saat sahaja.
 1. Adakah data saya selamat?
  – Nombor telefon bimbit anda akan disampaikan ke communication software provider sahaja. Mereka akan mengumpul dan menghantar semua data kepada rakan kongsi pembawa (partner carrier) secara selamat. Semua pihak tidak akan dapat identiti anda semasa mereka memproseskan data tersebut.
  – Segala data yang dikumpul oleh Grab’s server akan mematuhi piawaian yang tinggi yang Grab menggunakannya untuk pelanggan. Kami tidak akan berkongsi maklumat / data peribadi anda dengan mana-mana pihak kecuali kami berada di sisi undang-undang untuk berbuat demikian atau pelanggan anda telah mendapat kebenaran anda untuk berbuat demikian.
 1. Apakah yang akan berlaku apabila saya menukar telefon bimbit saya?
  Anda masih perlu menaiktarafkan Grab Support supaya ejen kami dapat menukar nombor anda. Hal ini tidak akan mengambil kelebihan masa berbanding dengan proses semasa.
 1. Apakah yang akan berlaku jika pemandu lain menggunakan telefon bimbit dan kenderaan saya?
  Grab dan pax / penumpang kami menjangka bahawa hanya pemandu dan kenderaan yang telah berdaftar dengan Grab boleh menerima tempahan. Sila memaklumkan kami dengan segera jika didapati mana-mana pemandu atau kenderaan menggunakan butiran anda.
 1. Dimanakah saya boleh menghantar pertanyaan dan maklum balas saya pada aplikasi yang mengandungi ciri/ fungsi baru ini?
  Anda boleh menghantar sebarang pertanyaan dan maklum balas ke support@Grab atau anda boleh menghubungi talian sokongkan (hotline) kami secara langsung jika ada masalah yang berlaku secara berterusan.

 

虚拟号码

虚拟号码称为接入号码,是不将电话线直接连接的电话号码。通常情况下,这些虚拟号码将被编程以分配连接到客户/乘客的预先设定的电话中;无论是固定电话,移动手机或VoIP 。因此,的士司机和客户/乘客不能看到彼此真实的电话号码。

目的

1.为了保护我们的的士司机和乘客的隐私权。

2.为了减少司机与乘客沟通的成本。

3.加强外国乘客的旅游体验,

以便司机可以与他们联系。

用户体验(司机对乘客)

1.虚拟电话号码将显示,而不是实际的电话号码。

2.按虚拟号码拨打电话。

3.当拨打电话时,后端系统将连接司机与乘客的虚拟电话号码。

4.乘客将接到虚拟号码的电话。

5.乘客还可以直接通过虚拟号码联系司机。

6. * +60 31560079 = 马来西亚区域本地号码

 

用户体验(乘客对司机)

2

1.画面显示虚拟电话号码,而不是显示乘客的真实电话号码。

2.当拨打时,它会连接到后端系统,连接乘客的虚拟电话号码。

3.当的士司机拨打给时,乘客也收到虚拟号码的电话。

4.如果事先有接受Advance Booking, 的士司机将会收到已记录的讯息来通知CE。

5. * +60 31560079=马来西亚区域本地号码

 

常见问题解答(的士司机与乘客)

1.是否所有的士司机的应用程式会使用虚拟号码?

– 最新的的士司机应用程式V5可享受虚拟号码的保护。反之,使用旧版本的应用程式将 不包含该功能。

2.我是否需要更新我的的士司机应用程式享受此功能?

– 不需要。自动安装将在的士司机的应用程式V5的最后阶段完成。如果您有一个旧的版本,你需要更新来使用其新功       能。

3.为什么您需要了解此新功能?

– 其实也没什么样变化,只是您将无 查看乘客的真实号码。

– 当您按下呼叫图标A,虚拟号码将被显示。

– 这个虚拟号码是由本地电信运营商,负责为您服务,他们为您连接。质量绝不差!

– 您无法通过此虚拟号码发送短信。

4.当我按下通话图标时或接到一通电话,我会看到什么

– 您会像往常一样看到虚拟号码。 (例如+60 31560079)

5.请问此新功能会消耗我的手机电池吗?

– 不会。我们建议您使用一个车载充电器,如果你是一个重度使用者,但这取决于电池状况,年龄和设备的类型。

6.此新功能会占用我电话的内存空间吗?

– 不会。此新功能将通过我们的服务器进行处理,以便在新版本与旧版本的差别不大。

7.当他们按通话图标或当他们收到我的电话时,乘客会看到什么?

– 像往常一样,乘客会看到虚拟号码。

8.如果外国乘客使用此新功能,将会发生什么事?

– 当你给他们打电话时,国外号码号将不会显示在的士司机的应用程式中。

– 你会看到像往常一样的虚拟号码。外国乘客将被收取漫游通话的费用。

9.在这个新功能,我还有什么需要知道的吗?

– 每个呼叫被限制为45秒。

10.我的数据安全吗?

– 您的手机号码将被传递到通信软件提供商。他们将收集并发送所有的数据给合作伙伴运营商(运营商合作伙伴)。这是安全的。其它人将无法知道您的身份,只有他们拥有您的数据。

– Grab服务器收集的所有数据都为客户坚持高标准。我们不会与任何一方共享个人信息/数据,除非在法律上的需要,或者您的客户已获的您的批准。

11.如果我需要更改我的手机号码,我该怎么办?

– 您仍然需要通知Grab Support,这样我们才能更新您的新的电话号码。这不会占用您的时间。

12.如果其他司机使用我的手机和车辆, 我该怎么办?

–  请立即通知我们,如果发现任何驾驶员或车辆使用您的详细资料。

13.我在哪里可以发送我的问题和反馈这新功能?

– 您可以发送查询和反馈于Support@Grab。如果连续出现任何问题,您也可以直接与Support部门联系(热线电话)。

Tawaran diskaun atas alat ganti kereta untuk Semua Pemandu MyTeksi

Berita Baik kepada semua pemandu MYTEKSI! MyTeksi akan bekerjasama dengan Pemasaran Alat Ganti Sdn Bhd (PAG) untuk menyediakan pakej jualan yang lebih murah, berpatutan dan berkualiti berbanding dengan harga asal.  MyTeksi menawarkan diskaun ini untuk mengurangkan beban sara hidup. Sila kunjungi PAG untuk kereta anda dalam keadaan terjamin.

Nama Syarikat: Pemasaran Alat Ganti Sdn Bhd (PAG)

Alamat: Lot 8, Jalan Perusahaan Dua, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: 03-6184 2212/13/14
Fax: 03-6184 2215

INCLUSIVE GST
No.Part No.Description / ApplicationSelling Price to Myteksi’s Driver (RM/unit)
Presa Tyre
1TP20574300175/70R13 PS01 86H TL #E PRESA (Wira, BLM)124.00
2TP16039500185/60R14 PS01 86V TL #E PRESA131.45
3TP00547100185/65R14 PS01 90H XL #E PRESA (Sentra)132.50
4TP18308400185/65R15 PS01 88H TL #E PRESA (Livina)163.25
5TP30826800195/55R15 PS01 89V TL #E PRESA (Iswara, Gen2, Waja)153.70
6TP00528100195/60R15 PS01 88VTL #E PRESA (Persona)163.25
7TP00542100195/65R15 PS01 95V XL #E PRESA (Exora (MT), Serena (C24), Sylphy172.80
8TP00539100205/65R15 PS01 99V XL #E PRESA (Innova)186.55
9TP00565100205/55R16 PS01 94V XL #E PRESA (Exora (AT), Perdana, Preve)189.75
Texen Motor Oil
10TX5W30SN4LSAE 5W30 SN/GF5 4L FULLY SYNTHETIC127.20
11TX5W40SN4LSAE 5W40 SN 4L FULLY SYNTHETIC127.20
12TX10W30SN4LSAE10W30 SN/GF5 4L SEMI-SYNTHETIC90.10
13TX10W40SN4LSAE10W40 SN 4L SEMI-SYNTHETIC90.10
Enduro Lubricant
14EZ5W40SN4LSAE 5W40 SN 4L FULLY SYNTHETIC68.90
15EZ10W40SN4LSAE10W40 SN 4L SEMI-SYNTHETIC53.00
16EZ15W40SL4LSAE 15W40 SL 4L 6X133.90
17EZ20W50SGCD4LSAE 20W50 SG/CD 4L 6X1A30.75
18EZSAE40CDSE4LSAE 40 CD/SE 4L29.70
19EZ80W90GL54LSAE GL580W90 4L38.15
Furukawa Battery (Full Spec Battery With Acid Content)
2038B19L-MF-STFB NS40ZL MF ST 10P 35AMP A3155.80
2146B24L-MF-SFB NS60L 12P 45AMP A4 BT164.70
2246B24R-MF-SFB MF NS60 12P 45AMP A4 BT164.70
2355D23L-MFFB MF 11P 60AMP A3 BIG TERMINAL229.30
2455D26L-HBFB Hybrid batetry =NS70L240.40
25DIN55FB 11P 55AMP A5 BT GEN2229.30
Delphi Brake Fluid (Super Dot4)
26DESDOT4500MLBRAKE FLUID SUPER DOT4 500ML7.95
Unipoint Wiper Blade (Premium Rubber)
27UP12UNIPOINT WIPER BLADE 12″6.50
28UP14UNIPOINT WIPER BLADE 14″6.50
29UP16UNIPOINT WIPER BLADE 16″6.50
30UP17UNIPOINT WIPER BLADE 17″6.50
31UP18UNIPOINT WIPER BLADE 18″6.50
32UP19UNIPOINT WIPER BLADE 19″6.50
33UP20UNIPOINT WIPER BLADE 20″6.50
34UP21UNIPOINT WIPER BLADE 21″6.50
35UP22UNIPOINT WIPER BLADE 22″6.50
36UP24UNIPOINT WIPER BLADE 24″6.50
Auto Q Oil Filter
37AQ510253ISWARA,SAGA 1X10 OIL FILTER4.75
38AQ510577SAGA,SATRIA,WAJA,WIRA,GEN2,BLM5.30
39AQ15208-65F01N16,A33,C24,LATIO,X-TRAIL9.55
Auto Q Air Filter
40AQ150101ISWARA,WIRA 1.3 1X20 A/FILTER5.30
41AQ150103WIRA F/INJ.SQUARE TYPE,WAJA CA6.35
42AQ810704BLM NEW SAGA 1.3/PERSONA A/FIL9.55
43AQ811941GEN2/WAJA CAMPRO CPS/EXORA9.55
44AQ16546ED000MFSYLPHY/LIVINA/LATIO AIR FILTER13.80
45AQ16546V0100MFSENTRA N16/CEFIRO/SERENA A/FIL11.65
NGK Spark Plug
46BP5ESProton Saga / Iswara4.45
47BKR6E11Proton Waja6.50
48BPR6EF11Proton Campro / CPS Engine6.50
49ILKAR7G-7Proton Exora Bold (CFE Turbo)77.75
50LFR6C11Toyota Innova8.15
51LZKAR6AP11Nissan Livina 1.647.05
52LZKAR7AP11Nissan Sylphy / Livina 1.847.05
53LFR5A11Nissan Serena (C24)19.35
Neolux Bulb
54N448H1H1 55W 12V P14.5S NEOLUX BULB5.30
55N453H3H3 55W 12V PK22S NEOLUX BULB5.30
56N472H4H4 60/55W 12V P43T NEOLUX BULB6.35
57N484AH4H4 100/90W 12V P43T NEOLUX BUL6.35
58N499H7H7 55W 12V PX26D NEOLUX BULB10.60
59N9005HB3N9005 60W 12V P20D 10X10X115.90
60N9006HB4N9006 51W 12V P22D 10X10X115.90
61N26910W12V NEOLUX BULB2.10
62N38221W1141 21W 12V BA15S NEOLUX BULB2.10
63N380215W1016 21/5W 12V BAY15D NEOLUX2.10
64N501W5W4090 W5W 12V W2.1X9.5D NEOLUX2.10
Tools
65TRIUMPH-122MULTI-PURPOSE BIT SET44.50
6686-589STANLEY – 25PC 1/2″DR SOCKET SET296.55
6766-119STANLEY – SPARK DETECTING SCREWDRIVER4.80
6862-511STANLEY – 9 WAY SCREWDRIVER SET33.25
6910-065STANLEY – KNIFE PLASTIC RETRACTABLE7.15
7087-433-1STANLEY – ADJUST WR HT 10″27.90
7184-035-2STANLEY – PLIERS 7″25.75
7292-002-2STANLEY – CUSHION GRIP 6PCS SET W/BONUS29.10
7310-175STANLEY – RETRACTABLE UTILITY KNIFE9.85
7466-039STANLEY – S/DVR PRECISION SET 6PC -RED10.20
7584-026STANLEY – SLIP JOINT PLIER 8″22.00
Note: Price show inclusive GST
: Battery Warranty – 6months warranty from purchase date
: All prices are subject to change without prior notice
: Subject to stocks availability
: All transactions in Ringgit Malaysia

Panduan Menggunakan “E-Receipt” MyTeksi

Penggunaan E-Receipt adalah diwajibkan kepada setiap pemandu yang mengambil penumpang. Untuk kemudahan semua pemandu kami menyediakan panduan menggunakan “E-Receipt”.  Sila klik dibawah untuk panduan menggunakan ‘E-Receipt” MyTeksi.

Panduan ‘E-Receipt’ MyTeksi

E-Receipt (Malay Version)

Picture3

Sekiranya didapati pemandu gagal mematuhi arahan yang diberi, tindakan akan diambil dan kerjasama anda amat kami hargai.

E-Receipt (English Version)

Picture2

E-Receipt (Chinese Version)

Picture1

 

 

 

 

 

 

 

Rumah Terbuka MyTeksi

MyTeksi akan mengadakan Rumah Terbuka Hari Raya pada:

Tarikh   : 22 Ogos 2015

Masa    : 11:00 pagi – 4:00 ptg

Tempat  :  MyTeksi HQ, Lot 1A, Jalan Kemajuan, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor

Kami menjemput semua pemandu bersama keluarga hadir pada tarikh tersebut untuk turut sama-sama meraikan rumah terbuka MyTerbuka MyTeksi. Pelbagai aktiviti dan cabutan hadiah yang menarik menanti anda pada hari tersebut.  Sila bawa bersama keluarga anda untuk sama-sama meraikan rumah terbuka ini.

Peringatan:

Untuk kemudahan pemandu bersama keluarga, kami menggalakkan anda parking di Jaya 33, RM3 sekali masuk

 

Balik Kampung Secara Selamat Dengan Waze Safe Mode!

Adakah memandu jarak jauh merupakan aktiviti biasa untuk anda ketika balik kampung? Kami ada suatu rahsia yang boleh senangkan perjalanan anda 😉

Waze Safe Mode merupakan pek suara yang direka khas oleh kanak-kanak bagi memastikan keselamatan ibubapa di jalanraya! Pandulah sahaja, biar suara kanak-kanak menjadi pengemudi anda. Muat turun dan cubalah Safe Mode sekarang (hanya didapati dalam versi Bahasa Inggeris).

Langkah-langkah adalah seperti di bawah:

Langkah 1: Tekan ‘Settings’

Step 1

Langkah 2: Tekan ‘Sound’

Step 2

Langkah 3: Pilih ‘Voice Language’

Step 3

Langkah 4: Pilih ‘Safe Mode’!

Stept 4

Untuk maklumat lanjut, layari http://www.maxis.com.my/en/safemode.html. Senangkan perjalanan anda ketika balik kampung nanti. Selamat Hari Raya Aidilfitri!

 

MyTeksi Bertukar Tempat Dengan Pemandu : Good Surprise Taxi

Pemandu teksi berkerja selama 12-16 jam sehari, 7 hari seminggu dan tidak sempat untuk meluangkan masa bersama keluarga. Oleh sebab itu, MyTeksi telah memberi kejutan yang sungguh istimewa kepada 3 pemandu kami.

Untuk satu hari yang istimewa ini, MyTeksi dengan berbesar hati mengambil alih tugas memandu daripada pemandu teksi kami. Kami, dari keluarga MyTeksi, berharap agar Ramadan dan Raya Aidilfitri anda akan lebih bermakna disamping keluarga tercinta.

 

 

Good Surprise Taxi :Anak-anak Pusat Jagaan Kasih Murni Mengenali Gajah

Kebiasaanya kanak-kanak hanya melihat gajah di kaca televisyen dan gambar sahaja.  Mereka tidak pernah terfikir dapat melihat gajah dengan lebih dekat.  April lepas, Good Surpise Taxi MyTeksi telah membawa kanak-kanak Pusat Jagaan Kasih Murni ke Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan, Kuala Gandah Lanchang, Pahang untuk kenali haiwan ini dengan lebih dekat.  Pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti bermain bersama gajah, memberi gajah makan, mandikan gajah dan juga menunggang gajah. Anda boleh klik video dibawah untuk melihat keseronakan yang  telah kanak-kanak ini rasai.

 

 

MyTeksi melabur RM4.5juta untuk Program Pemandu Elite 2015

20150611_MyTeksi_elite_drivers_programme_lavanya_lingan

Gambar : Pengurus besar MyTeksi Jaygan Fu bersama Pemandu Elite 2015, En. Benjamin Tan dan En. Zulkifli Alias.

Program Pemandu Elite 2015 dilancarkan merupakan inisiatif terbaru yang diambil oleh MyTeksi untuk membantu meningkatkan kebajikan pemandu dan sebanyak RM4.5juta telah dilaburkan dalam menjayakannya.

Program yang sedang berlangsung sehingga akhir bulan Disember, menggalakkan pemandu memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada penumpang dan pada masa yang sama memberi ganjaran kepada pemandu. Kelebihan yang bakal diperolehi oleh pemandu adalah pemandu boleh mengumpul insentif kewangan sehingga RM10,000 diakhir program.  Selain dari insentif kewangan yang menanti, pemandu yang terpilih juga mendapat perlindungan insuran.

Penubuhan Program Pemandu Elite telah menarik pelabur luar untuk melabur berjumlah AS $ 340 juta, dalam tempoh 18 bulan lepas.

Pada pelancaran itu, Jaygan Fu, Pengurus Besar MyTeksi memberitahu bahawa seramai 200 pemandu telah dipilih sebagai Pemandu Elite 2015 untuk kelompok yang pertama.  Pemandu yang tidak terpilih untuk kelompok pertama masih lagi berpeluang untuk menyertai program ini dengan meningkatkan prestasi kerja kerana pemilihan untuk kelompok kedua akan bermula Julai dan akan diumukan Ogos nanti.  Jangan lepaskan peluang untuk menyertai program ini kerana Program Pemandu Elite 2015 terbuka kepada semua pemandu MyTeksi.

“Pemandu Elite dipilih berdasarkan konsisten kerja dan perkhidmatan berkualiti yang diberikan kepada penumpang.  Program ini telah diterima dengan baik oleh pemandu berdasarkan maklum balas daripada pemandu semasa proses pemilihan, “katanya.

Sehingga kini, aplikasi MyTeksi – boleh didapati di Google Play, App Store dan BlackBerry World, dan telah dimuat turun lebih daripada 4.8 juta peranti telefon mudah alih, dengan 10 tempahan sesaat dan lebih daripada 91,000 pemandu di enam negara-negara Asia Tenggara – Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam dan Indonesia.

Fu berkata: “Kami komited untuk meningkatkan kebajikan pemandu teksi kami, dan pada masa yang sama, kami menggunakan peluang ini untuk mengiktiraf prestasi di kalangan pemandu dan memberi ganjaran kepada mereka untuk melakukan pekerjaan dengan bagus – dan juga menaik taraf reputasi pemandu teksi . “

“Secara umumnya, kita selalu mendengar aduan tentang kualiti pemandu teksi, dan kita jarang melihat pujian diberikan untuk pemandu. Benar maklum balas yang baik dari penumpang akan menjadi penanda aras, namun penting untuk kami menghargai pemandu yang telah memberikan perkhidmatan yang berkualiti, “katanya.

 

Program VIP MyTeksi

Berita Baik: MyTeksi dengan bangganya memperkenalkan program VIP MyTeksi kepada pemandu MyTeksi!

Apakah VIP MyTeksi?
VIP MyTeksi merupakan satu program di mana penumpang akan layak untuk menaiki percuma (tambang percuma) dengan menggunakan kod promo khas yang diberikan oleh MyTeksi.
Walau bagaimanapun, untuk tempahan VIP , tambang ‘Upper Bound’ akan dibayar kepada pemandu secara top-up. Anda boleh merujuk kepada rajah di bawah untuk pemahaman lanjut:

VIP pic

Gambar menunjuk ‘Upper Bound’ dan contoh SMS & In-App msg:

VIP pic2

Kod Kelakuan Pemandu MyTeksi

Keselamatan adalah nilai teras penting kepada kejayaan GrabTaxi. Kami percaya dan berusaha untuk beroperasi dengan selamat pada standard yang masih di atas tahap kawal selia dan pematuhan industri, bagi melindungi dan menggalakkan kesihatan dan kesejahteraan pekerja, kontraktor, pelanggan dan masyarakat yang mana kami berkhidmat, kerana ia pada dasarnya adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Oleh itu, kami juga berharap boleh mendapatkan kerjasama sepenuhnya dari semua pemandu MyTeksi. Dengan mengakui Kod Kelakuan Pemandu (yang terdapat di bawah), anda bersetuju untuk:

 

 • Mematuhi semua lalu lintas, peraturan-peraturan dan undang-undang berkanun yang berkaitan dengan bidang kuasa tempatan anda. GrabTaxi mengekalkan dasar toleransi sifar mengenai semua pelanggaran dan boleh mengakibatkan penamatan akses pengguna kepada platform GrabTaxi itu.

 

 • Menyediakan pengangkutan yang selamat kepada pelanggan. Keselamatan penumpang dan pemandu pada platform GrabTaxi yang menjadi perhatian penuh:

– GrabTaxi tidak bertolak ansur dengan mana-mana penggunaan dadah atau alkohol oleh pemandu semasa menggunakan aplikasi GrabTaxi itu. Ini adalah bertentangan dengan undang-undang dan pelanggaran serius polisi keselamatan GrabTaxi ini. Tambahan pula, bahan-bahan haram dan bekas terbuka alkohol tidak dibenarkan dalam kenderaan pemandu. Jika penumpang percaya bahawa pemandu tersebut mungkin berada di bawah pengaruh dadah atau alkohol, dia mempunyai hak untuk menamatkan perjalanan dengan segera dan beri amaran Support@Grab.

– GrabTaxi memandang serius pada pemanduan melulu dan akan menyiasat semua laporan, termasuk memandu terhadap aliran trafik, memandu laju, gagal mematuhi lampu isyarat, penggunaan telefon bimbit semasa memandu dan lain-lain.

– Sebagai seorang pemandu, ia adalah tanggungjawab anda untuk memastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik semasa beroperasi selaras dengan piawaian keselamatan industri. Pemandu juga perlu menjalani pemeriksaan kesihatan fizikal yang disyorkan oleh peraturan-peraturan tempatan.

– Ia adalah dilarang untuk memandu tanpa lesen, polisi insurans memandu yang sah dan / atau lesen perniagaan yang diperlukan untuk menyediakan pengangkutan untuk disewa.

– GrabTaxi serius mengekalkan platform berkualiti dan tidak akan teragak-agak untuk pendakwaan maksimum terhadap sebarang percubaan untuk memanipulasi atau menahan maklumat semasa proses permohonan, dan / atau perkongsian atau seterusnya, penukaran akaun atau kenderaan.

– Adalah menjadi tanggungjawab pemandu untuk mengangkut penumpang dengan selamat mengikut peraturan jalan raya di bandar anda. Kami mengesyorkan bahawa anda sentiasa mengingatkan penumpang memakai tali pinggang keledar (atau helmet seperti yang dikehendaki) semasa menaiki kenderaan anda.

 • Elakkan tingkah laku agresif dan keganasan. Dengan keselamatan dan keadaan yang selamat menjadi tonggak utamanya, GrabTaxi tidak membiarkan mana-mana bentuk keganasan atau pencerobohan:

– Pemandu tidak boleh mempamerkan kelakuan agresif, termasuk memasuki pertikaian lisan atau pukulan fizikal dengan penumpang. Sekiranya berlaku keadaan yang melampaui batas, jangan ambil tindakan sendiri atau menaikkan lagi situasi tegang (seperti mengganggu atau membuat ancaman semasa dalam atau di akhir perjalanan). Sentiasa memilih untuk melaporkan kes itu kepada GrabTaxi seterusnya. Matlamat kami adalah untuk berkhidmat kepada semua pihak secara saksama dan dengan senang hati akan mengambil tindakan yang sewajarnya.

– Ia adalah dilarang sama sekali untuk melakukan sebarang bentuk kesalahan seksual, termasuk membuat komen lucah / teks, gangguan seksual, sentuhan fizikal yang tidak diingini, kesalahan undang-undang, penagihan, pencabulan dan rogol. Ini adalah bertentangan dengan undang-undang dan pelanggaran serius polisi keselamatan GrabTaxi ini. Pesalah akan didakwa menyalahi undang-undang.

– Ingatlah bahawa bentuk gangguan adalah berbeza mengikut masyarakat dan norma peribadi – mengulas tentang penampilan, bertanya soalan yang terlalu peribadi dan melanggar ruang peribadi secara melampau dianggap tidak sesuai. Kami menggesa anda untuk mengambil/memandang serius berkenaan privasi dan ruang peribadi pengguna lain. Menghantar teks kepada penumpang anda di luar alasan profesional adalah antara bentuk gangguan dan perlanggaran kepada hak mereka bagi keselamatan dan perlindungan data.

 

 • Siarkan maklumat kecemasan kepada GrabTaxi dengan segera. Kami mahu membantu dalam semua perkara:

– Jika pada bila-bila masa anda berasa bahawa anda berhadapan dengan situasi yang memerlukan perhatian kecemasan segera, sila hubungi nombor khidmat kecemasan di kawasan anda. Setelah semua pihak adalah selamat dan keadaan itu telah dikendalikan oleh pihak berkuasa, sila maklumkan pada GrabTaxi. Kami akan membantu dan mengambil tindakan yang sewajarnya seperti yang diperlukan, termasuk kerjasama dengan penguatkuasaan undang-undang.

– Sila laporkan apa-apa pelanggaran lain kepada GrabTaxi. Kami ingin mendengar maklum balas anda jadi sila maklumkan kepada kami dan kami akan mengambil tindakan.

 

 • Menyediakan pengangkutan yang boleh dipercayai kepada pelanggan. Untuk menubuhkan GrabTaxi sebagai platform tempahan yang boleh dipercayai, kami memerlukan semua pemandu untuk secara kolektifnya:

– Hormatilah tempahan yang anda tawarkan. Ini adalah sangat penting dalam membina keyakinan penumpang dan menggalakkan lebih ramai penumpang untuk menggunakan platform kami. Lebih banyak penumpang bermakna lebih banyak peluang pekerjaan kepada pemandu secara keseluruhannya.

– Jangan memindahkan tugas kepada pemandu lain. Jika anda tidak dapat mengambil penumpang disebabkan kecemasan, sila hubungi penumpang sebelum membatalkan tempahan. Anda amat digalakkan untuk tidak membatalkan tugasan kecuali dalam kecemasan (contohnya kerosakan kereta).

– Tunggu penumpang anda untuk tiba di tempat yang ditetapkan. Memandu tanpa menunggu mereka menyediakan satu pengalaman yang sangat negatif untuk pelanggan anda. Sila hubungi penumpang anda selepas menunggu selama 5 minit untuk mengesahkan jika mereka masih memerlukan teksi. Sila maklumkan kepada penumpang dan Perkhidmatan Pelanggan kami jika anda tidak dapat menunggu lagi.

– Jangan terima kerja/tugasan lain apabila anda mempunyai penumpang lain di atas kenderaan kerana ini akan meningkatkan/melewatkan masa menunggu penumpang yang akan datang.

– Ia adalah sesuatu yang tidak boleh diterima apabila berlaku keengganan untuk memberikan perkhidmatan berdasarkan bangsa, agama, negara asal, kecacatan, orientasi seksual, jantina, status perkahwinan, jantina, umur atau sebarang ciri lain individu tersebut yang dilindungi oleh undang-undang. Jenis tingkah laku ini boleh mengakibatkan penamatan akses pengguna kepada platform GrabTaxi itu. Ia adalah perkara yang kurang sopan/adab dalam memberikan komen atau bersikap diskriminasi tentang seseorang atau kumpulan.

– Jangan tetapkan tambang anda sendiri (contohnya caj setiap perjalanan) kerana ini boleh dianggap sebagai lebih-pengecasan. Kumpul tambang yang betul mengikut meter ditambah caj lain yang ditetapkan oleh syarikat masing-masing, atau platform.

– Jangan meminta penumpang membuat persiapan tempahan peribadi atau tambahan. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip kami memberi kenderaan yang paling hampir kepada penumpang. Anda juga menghalang penumpang anda daripada mendapatkan kenderaan dengan cara yang paling berkesan.

– Jangan mengesyorkan aplikasi tempahan teksi lain untuk penumpang anda. Amalan ini adalah menjengkelkan dan tidak profesional kepada penumpang.

– Tekan ‘Drop Off’ / ‘End Job’ hanya SELEPAS penumpang turun dari teksi anda.

– Kami melakukan yang terbaik untuk memberikan anda lebih banyak peluang pekerjaan. Oleh itu, kami memerlukan sokongan anda untuk pekerjaan PROMO CODE kami. Sila memenuhi semua pekerjaan PROMO CODE apabila menerima sms pengesahan. Sekiranya anda tidak pasti, sila semak dengan pasukan perkhidmatan pelanggan kami untuk penjelasan.

 • Terbuka untuk maklum balas dan latihan lanjut. Di GrabTaxi, kami komited untuk penambahbaikan berterusan bagi perkhidmatan standard:

– Kami melaksanakan sistem penumpang dua hala dan maklum balas pemandu, serta sistem audit penumpang misteri. Kami juga menguatkuasakan penilaian berterusan kesesuaian pemandu dan prestasi, dan maklum balas sewajarnya. Dalam kebanyakan kes, kami berhasrat untuk bekerjasama dengan pemandu melalui sesi maklum balas, sesi latihan, bengkel dan audit serta lain-lain lagi. Hasil daripada usaha-usaha ini bergantung kepada penerimaan pemandu.

– Dalam kes-kes yang luar biasa yang mana pemandu yang telah jelas, melanggar mana-mana kod kelakuan di atas, GrabTaxi berhak untuk menggantung atau mengharamkan pemandu daripada penggunaan platform.